Projektas

,,Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę

ir prieinamumą“

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos ir Centrinė projektų valdymo agentūra 2023 m. gruodžio 27 d. pasirašė projekto ,,Gerinti  sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ Nr. 09-020-P-0001, toliau – projektas) finansavimo ir administravimo sutartį reg. Nr. F16-227.

Projekto pradžia 2024-01-01.

Projekto pabaiga 2025-06-30.

Projekto veikla – Integruotų psichikos sveikatos paslaugų bei modelių išbandymas ir diegimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas.

Projekto tikslas – Įvertinti veiksmingus atvejo vadybos modelius, siekiant išbandyti pirminės psichikos sveikatos priežiūros atvejo vadybos paslaugas Lietuvoje ir remiantis gautais rezultatais, patirtimi, plėtoti šalies mastu, kad būtų optimizuotas pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – PSPP) teikimas pacientams, siekiant didinti pacientų įsitraukimą į gydymosi režimą ir užtikrinti būklės blogėjimo bei atkirčio prevenciją bei nuolat sekti jų sveikatos būklės pokyčius.

Projekte dalyvaus atrinkti psichikos sveikatos centrai (toliau – PSC, partneriai), kurie turi galiojančias įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas, suteikiančias teisę teikti licencijuojamą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos  priežiūros medicinos – psichikos sveikatos priežiūros paslaugą, ir su kuriais 2023 m. gruodžio 22 d. pasirašyta jungtinė veiklos sutartis reg. F16-224 dėl projekto vykdymo.

Projekto vykdytojas:

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Projekto partneriai:

Viešoji įstaiga Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras.

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras.

Viešoji įstaiga Kelmės rajono psichikos sveikatos centras.

UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA.

UAB Mažeikių psichinės sveikatos centras.

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika.

VšĮ Kauno miesto poliklinika.

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS.

Projektas finansuojamas iš 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Patvirtinta projekto suma 1112863,01 EUR.

Projekto vykdymo metu bus atliekamos analizės, rengiamos metodikos ir metodiniai dokumentai, vykdoma komunikacija, finansuojamas pilotinių paslaugų teikimas.

Planuojama išbandyti ir diegti integruotas PSPP ir modelius: atvejo vadyba PSC, klinikinių / paciento kelių rengimas ir diegimas praktikoje, ankstyvojo psichikos ir elgesio sutrikimų atpažinimo ir nukreipimo modelis, žmogaus teisių principų vertinimas ir metodinė pagalba įstaigoms, kompleksinių bendruomeninių paslaugų diegimas pacientams ir jų šeimos nariams, psichologinio vertinimo instrumentų pritaikymas naudojimui Lietuvoje.

Įgyvendinus projektą bus parengtas ir į praktiką įdiegtas bandomasis psichikos sveikatos priežiūros atvejo vadybos vieningas modelis, užtikrinantis, kad PSC, prisirašiusiems pacientams, sveikatos priežiūros paslaugos būtų suteiktos kokybiškos ir savalaikės, sustiprinant grįžtamąjį ryšį tarp PSC, paciento (įskaitant jo pasitenkinimą apie suteiktas asmens sveikatos psichikos paslaugas vertinimo įrankį pasirinktoje PSC naudojant informacines technologijas) ir jo artimosios aplinkos.

Atnaujinimo data: 2024-01-08

    

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 08.1.3-CPVA-R-609 „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

PROJEKTAS „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS TELŠIŲ RAJONE“

Projekto vykdytojas Telšių rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai VšĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras

UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras

Projekto vertė 199.825,00 Eur
Europos regioninės plėtros fondo lėšos 168.916,00 Eur
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos 14.904,00 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos 15.882,00 Eur
Privačios lėšos 123,00 Eur
Įgyvendinimo trukmė 2019-2021

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

www.esinvesticijos.lt  

Projekto tikslas padidinti Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą.

Projekto rezultatai – pagerinta teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas. Įgyvendinus projektą VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre atlikti patalpų paprastojo remonto darbai, įrengtas keltuvas žmonėms su negalia, įsigyta reikalinga medicininė ir kompiuterinė įranga, ir baldai. VšĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centre   įsigyta tikslinė transporto priemonė pacientų lankymui namuose. Varnių pirminės sveikatos priežiūros centre įsigytos funkcinės lovos bei tikslinė transporto priemonė pacientų lankymui namuose. UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centre planuojama įsigyta įranga priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetui.