2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 08.1.3-CPVA-R-609 „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

PROJEKTAS „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS TELŠIŲ RAJONE“

Projekto vykdytojas Telšių rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai VšĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras

UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras

Projekto vertė 199.825,00 Eur
Europos regioninės plėtros fondo lėšos 168.916,00 Eur
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos 14.904,00 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos 15.882,00 Eur
Privačios lėšos 123,00 Eur
Įgyvendinimo trukmė 2019-2021

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

www.esinvesticijos.lt  

Projekto tikslas padidinti Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą.

Projekto rezultatai – pagerinta teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas. Įgyvendinus projektą VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre atlikti patalpų paprastojo remonto darbai, įrengtas keltuvas žmonėms su negalia, įsigyta reikalinga medicininė ir kompiuterinė įranga, ir baldai. VšĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centre   įsigyta tikslinė transporto priemonė pacientų lankymui namuose. Varnių pirminės sveikatos priežiūros centre įsigytos funkcinės lovos bei tikslinė transporto priemonė pacientų lankymui namuose. UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centre planuojama įsigyta įranga priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetui.